Aktuelle Artikler

Hos DRACHMANN ADVOKATER er du altid sikker på, at den nyeste lovgivning, de nyeste domme, og de nyeste litterere artikler og tidsskrifter vil blive inddraget i den rådgivning du modtager.

Vi skriver løbende artikler, og holder løbende kurser om aktuelle retsområder, hvilket i øvrigt offentliggøres i dagspressen og andre tidsskrifter.

Neden for kan du se og læse de seneste udgivelser.

Fast ejendom
Opdateret den 29. maj 2020

Generalforsamling i Corona-tider

Mange ejerforeninger og andelsboligforeninger har i deres vedtægter bestemmelser om, at den ordinære generalforsamling skal være afholdt inden en given frist efter årsregnskabets afslutning, typisk inden udgangen af maj i det efterfølgende regnskabsår.

Det giver anledning til den problemstilling, hvorledes en forening bør forholde sig, når man i disse tider, på grund af Corona-situationen og forsamlingsforbud, ikke rettidigt kan indkalde til den årlige generalforsamling.

En forening kan selvfølgelig ikke stoppe alt aktivitet, blot fordi man ikke kan afholde den årlige generalforsamling og den siddende bestyrelse må fortsætte, som et slags ”forretningsministerium”, indtil det på ny er muligt at afholde en ordinær generalforsamling.

Det er dog vigtigt i denne situation, at bestyrelsen orienterer medlemmerne om baggrunden for, at der ikke afholdes en generalforsamling, som der måtte være pligt til og orientere om, at bestyrelsesmedlemmerne fortsætter på de nuværende poster, indtil nyt valg er muligt.

Man bør ligeledes sørge for, at regnskabet for det foregående årsregnskab er færdiggjort, revideret og udsendt til medlemmerne og det er ligeledes hensigtsmæssigt, at man udarbejder et budget, der udsendes med de faste udgifter man kender og overslag over f. eks vedligeholdelsesudgifter. Man kan i øvrigt i de fleste situationer opkræve bidrag som hidtil.

En bestyrelse kan ikke træffe ekstraordinære beslutninger, herunder vedtage større udgiftsposter og slet ikke en bestyrelse som fungerer som ”forretningsministerium” og budgettet bør derfor ikke indeholde sådanne poster.

Er der beslutninger om større udgiftsposter, som er uopsættelige, må en bestyrelse udsende en skrivelse til samtlige medlemmer herom, med en frist til at tilkendegive deres holdning overfor bestyrelsen. Bestyrelsen må på baggrund heraf, træffe beslutning om, hvorledes man skal forholde sig, men det skal pointeres, at en bestyrelse, i denne situation, må være meget påpasselig og i langt de fleste ejerforeninger/andelsboligforeninger, er det meget sjældent, at der opstår beslutninger, der ikke kan udsættes nogle måneder.

Det er ligeledes klart, at bestyrelsen har en forpligtelse til, når mulighederne igen byder sig at sørge for, at der bliver behørigt indkaldt til en generalforsamling, dog bør denne næppe afholdes i juli måned, hvor man risikerer, at mange af medlemmerne er bortrejst på ferie.

Det har ved domstolene været prøvet, om det forhold at en generalforsamling skulle være afholdt inden udgangen af en måned medførte, at en generalforsamling der blev afholdt i den efterfølgende måned, af den årsag skulle være ugyldig. Konkret vurderede Østre Landsret, at de medlemmer der fremsatte indsigelser og havde valgt ikke at møde op på generalforsamlingen, på ingen måde havde været afskåret fra at møde og varetage sine interesser, dvs. argumentere imod forslaget og stemme imod. Der blev i øvrigt lagt vægt på, at et konkret forslag, som der var stor uenighed om, helt konkret var blevet vedtaget med et så stort flertal, at selvom dem der ikke mødte var mødt og havde stemt imod, havde det ikke ændret på afstemningsresultatet.

Generelt er der ingen tvivl om, at en bestyrelse selvfølgelig altid bør overholde de frister, der er for aflæggelse af regnskab og afholdelse af generalforsamlinger bliver fuldt, men i ejerforeninger og andelsboligforeninger er sådanne bestemmelser trods alt primært ordensforskrifter og ikke forskrifter der generelt er egnet til, at medføre ugyldighed af beslutninger, da der for så vidt ikke er noget alternativ til, at vedtage et regnskab eller at vedtage et nyt budget, uanset hvornår en ejerforeningen i øvrigt måtte afholde generalforsamlingen

Er der medlemmer der ikke kan acceptere, at en generalforsamling ikke bliver afholdt rettidigt og der i øvrigt ikke forelægger ekstraordinære situationer, som eksempelvis Corona-krisen, så indeholder de fleste vedtægter bestemmelse om, at et givent flertal af medlemmer kan kræve, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling til enten udtagelse af et givent presserende emne eller afsætning af den tidligere bestyrelse.

Enkelte foreninger har også gennemført en ordinær generalforsamling virtuelt, selvom der ikke er hjemmel hertil i vedtægten. Det bør imidlertid kun ske, såfremt man for inden fra bestyrelsens side har skrevet til samtlige medlemmer og forespurgt om der måtte være indsigelser heroverfor. Endvidere bør der i god tid inden generalforsamlingen været afholdt et formøde, hvor alle medlemmerne er opfordret til at møde og hvor man kan prøver teknikken af. Fremsættes der indsigelser kan man dog ikke afholde generalforsamlingen virtuelt.

 

Artiklen er skrevet af advokat, Morten Hansen-Nord,
partner hos DRACHMANN ADVOKATER

 

 

 

Samarbejdsparter

skatteadvokater bestyrelsesadvokater danskeadvokater familieadvokater arveretsadvokater dba logo

 

Her finder du os

Back to Top