Aktuelle Artikler

Hos DRACHMANN ADVOKATER er du altid sikker på, at den nyeste lovgivning, de nyeste domme, og de nyeste litterere artikler og tidsskrifter vil blive inddraget i den rådgivning du modtager.

Vi skriver løbende artikler, og holder løbende kurser om aktuelle retsområder, hvilket i øvrigt offentliggøres i dagspressen og andre tidsskrifter.

Neden for kan du se og læse de seneste udgivelser.

Privatret
Opdateret den 7. august 2020

Reglerne om reflektionsperiode og tvungen delt bopæl i forbindelse med skils-misse er afskaffet pr. 1. juli 2020

Mange ejerforeninger og andelsboligforeninger har i deres vedtægter bestemmelser om, at den ordinære generalforsamling skal være afholdt inden en given frist efter årsregnskabets afslutning, typisk inden udgangen af maj i det efterfølgende regnskabsår.

Det giver anledning til den problemstilling, hvorledes en forening bør forholde sig, når man i disse tider, på grund af Corona-situationen og forsamlingsforbud, ikke rettidigt kan indkalde til den årlige generalforsamling.

Den 1. april 2019 blev det nye familieretlige system etableret, hvor man samtidig indførte en reflektionsperiode på 3 måneder samt tvungen delt bopæl i samme periode for ægtefæller, der anmodede om direkte skilsmisse uden forudgående separation og som havde fælles børn, der ikke var fyldt 18 år.

Det var endvidere en betingelse for en direkte skilsmisse, at parterne i denne situation havde gennemført et digitalt forløb, et såkaldt SES-kursus.

Hensigten med reglerne var at forsøge at minimere konflikter i forbindelse med forældres samlivsophævelse og beskytte børnene bedst muligt.

Erfaringerne har imidlertid vist, at ordningen med tvungen delt bopæl og reflektionsperiode ikke har virket efter hensigten.

Begge ordninger er ud fra et børneperspektiv blevet voldsomt kritiseret og det er også dokumenteret, at reglerne har været konfliktoptrappende i sager, hvor parterne som udgangspunkt har været enige om at blive skilt.

Pr. 1 juli 2020 er således indført nye regler, hvorved reflektionsperioden afskaffes. Det er således igen blevet muligt for enige forældre med fælles børn under 18 år at blive skilt umiddelbart efter en fælles ansøgning herom og uden at der skal anføres særlig grund for ønsket om en skilsmisse.

Det betyder også, at ægtepar, der er enige om at søge skilsmisse og om vilkårene herfor, kan få bevilget en skilsmisse via en digital ansøgningsproces.

Kravet om gennemførelse af SES-kursus er nu blevet en frivillig ordning, som tilbydes alle forældre.

Samtidig afskaffes reglerne om, at forældre i 3 måneder fra samlivsophævelse ikke kan få hjælp til stillingtagen til barnets/børnenes bopæl i tilfælde af uenighed. Således kan forældre i forbindelse med samlivsophævelsen straks kontakte Familieretshuset, hvis de ikke kan blive enige om, hvor barnet/ børnene skal have bopæl.

Den tvungne delte bopæl er således ophævet.

Omvendt kan forældrene fortsat frivilligt indgå aftale om en delt bopæl.

Med disse lovændringer håber man fra lovgivers side, at de konflikter, som har været optrappet, mindskes til gavn for børnene.

 

Artiklen er skrevet af advokat, Mette Rude Clemmensen,
partner hos DRACHMANN ADVOKATER

 

 

 

Samarbejdsparter

skatteadvokater bestyrelsesadvokater danskeadvokater familieadvokater arveretsadvokater dba logo

 

Her finder du os

Back to Top